FORMULARI D’ALTA SERVEI D’ESCOLA MATINERA 2021-22

* Obligatori


Si No

Si No

FILL

Aquest mes El mes següent

Nota: aquest formulari serveix únicament per a aquells que volen fer ús del Servei de Matinera durant el curs 2021-2022 com a usuari fixos. En cas de quedar dies esporàdics, haureu de reservar y fer el pagament del servei de Matinera a través de l'aplicació que teniu disponible a la nostra pàgina web https://amipaceipmelciorrosselloisimonet.com.


De conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, (LOPDPGDD) se li facilita la següent informació de protecció de dades: Responsable: AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET, CIF : G07468960, Dir. postal: PLAÇA ANDREU TORRENS, Nº 8, CP: 07320, SANTA MARIA DEL CAMÍ, Telèfon: 971.620.236, Correu electrònic: amipasantamaria@gmail.com. FINALITAT: A l’ AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET tractem les dades de caràcter personal que ens facilita per regular la seva condició d'associat, prestar-li els serveis que subscriu com a associat, gestionar el cobrament de les quotes dels serveis subscrits i d'associat. A més utilitzem les seves dades de caràcter personal per mantenir-lo informat de les finalitats, activitats i serveis de l'associació. No s'elabora cap perfil comercial a partir d'aquesta informació. Se li informa que ha de proporcionar-nos dades de salut del seu fill o representat relatiu a al·lèrgies. L'associació també pot tractar altres dades de salut de el menor per complir amb obligacions legals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'últim pagament i / o baixa en l'associació efectuada per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte, el compliment d'una obligació legal i el seu consentiment, de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1.ABC) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, ( LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i la resta de normativa autonòmica aplicable DESTINATARIS: Les dades no se cediran a tercers aliens excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Així mateix les seves dades poden ser cedides a tercers, quan aquesta cessió sigui necessària per prestar els serveis de l'associació. Les seves dades també poden ser cedits a l'Administració pública competent per complir amb les obligacions legals aplicables. DRETS: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a el tractament de les seves dades així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).

Seleccionant aquesta opció vostè accepta l'ús i publicació de les imatges del menor en els perfils de xarxes socials de (FACEBOOK / TWITTER / Instagram) i a la web de l'Entitat. La present autorització té caràcter gratuït, sense dret a reclamar cap quantitat en concepte d'utilització de drets d'imatge o model o qualsevol altre tipus de concepte.

Seleccionant aquesta opció vostè accepta l'ús i publicació de les imatges, l'enregistrament i difusió de les veus, imatges i filmacions realitzades durant o per classes, activitats, projectes etc., organitzades per AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

Seleccionant aquesta opció vostè accepta que el mantinguem informat de qualsevol servei, no inclosos en els serveis propis de l'Associació, que pugui oferir o prestar AMIPA COL.LEGI MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET actualment o en el futur.

Enviant el present formulari queda acceptat el tractament de les vostres dades i autoritzat el cobrament de la quota mensual de la matinera per rebut bancari. Les despeses gestionades pels rebuts tornats a causa de problemes ocasionats per motius externs a l’AMIPA aniran a càrrec dels socis i es pagaran a l’oficina

Per garantir que l'AMIPA ha rebut correctament la inscripció i que l’alta s'està gestionant, assegureu-vos que rebeu un correu de confirmació al vostre correu electrònic en un termini de 2-3 dies.

Aquest mes El mes següent


Nota: aquest formulari serveix únicament per a aquells que volen fer ús del Servei de Matinera durant el curs 2021-2022 com a usuari fixos. En cas de quedar dies esporàdics, haureu de reservar y fer el pagament del servei de Matinera a través de l'aplicació que teniu disponible a la nostra pàgina web https://amipaceipmelciorrosselloisimonet.com.


De conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, (LOPDPGDD) se li facilita la següent informació de protecció de dades: Responsable: AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET, CIF : G07468960, Dir. postal: PLAÇA ANDREU TORRENS, Nº 8, CP: 07320, SANTA MARIA DEL CAMÍ, Telèfon: 971.620.236, Correu electrònic: amipasantamaria@gmail.com. FINALITAT: A l’ AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET tractem les dades de caràcter personal que ens facilita per regular la seva condició d'associat, prestar-li els serveis que subscriu com a associat, gestionar el cobrament de les quotes dels serveis subscrits i d'associat. A més utilitzem les seves dades de caràcter personal per mantenir-lo informat de les finalitats, activitats i serveis de l'associació. No s'elabora cap perfil comercial a partir d'aquesta informació. Se li informa que ha de proporcionar-nos dades de salut del seu fill o representat relatiu a al·lèrgies. L'associació també pot tractar altres dades de salut de el menor per complir amb obligacions legals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'últim pagament i / o baixa en l'associació efectuada per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte, el compliment d'una obligació legal i el seu consentiment, de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1.ABC) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, ( LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i la resta de normativa autonòmica aplicable DESTINATARIS: Les dades no se cediran a tercers aliens excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Així mateix les seves dades poden ser cedides a tercers, quan aquesta cessió sigui necessària per prestar els serveis de l'associació. Les seves dades també poden ser cedits a l'Administració pública competent per complir amb les obligacions legals aplicables. DRETS: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a el tractament de les seves dades així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).

Enviant el present formulari queda acceptat el tractament de les vostres dades i autoritzat el cobrament de la quota mensual de la matinera per rebut bancari. Les despeses gestionades pels rebuts tornats a causa de problemes ocasionats per motius externs a l’AMIPA aniran a càrrec dels socis i es pagaran a l’oficina

Per garantir que l'AMIPA ha rebut correctament la inscripció i que l’alta s'està gestionant, assegureu-vos que rebeu un correu de confirmació al vostre correu electrònic en un termini de 2-3 dies.

Seleccionant aquesta opció vostè accepta l'ús i publicació de les imatges del menor en els perfils de xarxes socials de (FACEBOOK / TWITTER / Instagram) i a la web de l'Entitat. La present autorització té caràcter gratuït, sense dret a reclamar cap quantitat en concepte d'utilització de drets d'imatge o model o qualsevol altre tipus de concepte.

Seleccionant aquesta opció vostè accepta l'ús i publicació de les imatges, l'enregistrament i difusió de les veus, imatges i filmacions realitzades durant o per classes, activitats, projectes etc., organitzades per AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

Seleccionant aquesta opció vostè accepta que el mantinguem informat de qualsevol servei, no inclosos en els serveis propis de l'Associació, que pugui oferir o prestar AMIPA COL.LEGI MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET actualment o en el futur.